Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Rico SalvettiLoop
1. Deelname aan de Rico SalvettiLoop is op eigen risico en voor eigen  verantwoordelijkheid.
2. De deelnemer aan de Rico SalvettiLoop (hierna: Deelnemer)dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan de Rico SalvettiLoop. De organisatie van de Rico SalvettiLoop (hierna: Organisatie) kan hier nimmer voor verantwoordelijk gesteld worden.
3. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op de Rico SalvettiLoop.
4. De Organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer de Rico SalvettiLoop door overmacht afgelast of verplaatst moet worden. Inschrijfgeld wordt dan niet gerestitueerd.
5. De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
6. Bij annulering wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd.
7. De Deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van zijn/haar beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Rico SalvettiLoop zonder daarvoor een vergoeding te claimen.
8. De Deelnemer gaat akkoord met het doorgeven van zijn naam t.b.v. het publiceren van de uitslag.
9. De eerste drie finishers voor de vijf, tien en vijftien kilometer ( mannen en vrouwen ) worden gehuldigd.
10. De Deelnemer kan alleen in de wedstrijduitslag opgenomen worden voor de afstand waarvoor de Deelnemer inschreef
11. Er zijn geen geldprijzen beschikbaar maar prijzen in natura.
12. In voorkomende gevallen beslist de Organisatie.

WEDSTIJDREGLEMENT
Startnummers
De Deelnemer ontvangt van de Organisatie één startnummer waarop het toegekende startnummer is vermeld. De Deelnemer dient dat startnummer op de borst te bevestigen. Het startnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat het startnummer duidelijk zichtbaar/leesbaar is. Het is de Deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die welke zijn verstrekt door de Organisatie.

Instructies wedstrijdleiding
De Deelnemer dient de instructies op te volgen van de Organisatie, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisatie behoren.

Diskwalificatie/uit de wedstrijd halen
De Organisatie is gerechtigd de Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan het wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien deze zaak op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van de Rico SalvettiLoop noodzakelijk wordt geacht.

Overige bepalingen
– De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens de Rico SalvettiLoop op het gehele parcours van kracht.
– Het is niet mogelijk bij de start kledingstukken af te geven. De Deelnemer wordt daarom geadviseerd in loopkleding naar het startgebied te komen. De Organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van de Deelnemer. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in de door de Organisatie ter beschikking gestelde kleedaccommodaties.
– Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat.
– Indien de Deelnemer niet tijdig aan de financiële verplichting voor deelname voldoet, behoudt de Organisatie zich het recht deze Deelnemer uit het deelnemersbestand te verwijderen.